Bar Hasart - Algemene voorwaarden

Bar Hasart is een tijdelijke organisatie van Ubuntu Festival VZW. Deze zomerbar wordt uitgebaat door Ubuntu Festival VZW van 3 augustus t.e.m. 12 september in de accommodatie van 'het Melkhuisje' in het park van Boom. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens voorgenoemde periode.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ubuntu Festival VZW als verkoper en elke klant (als koper) met betrekking van alle producten die worden verkocht, alsook op het verstrekken van eventuele diensten.

Door het plaatsen van een bestelling door de koper of door de koper bij de verkoper, wordt de koper geacht deze Algemene voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde eenzijdig door Ubuntu Festival VZW worden gewijzigd. 

De verkoper 'Ubuntu Festival VZW':
Edgard Tinelstraat 32
2820 Boom (BE)
info@ubuntufestival.be
Ondernemingsnummer 0549.956.049
 

Artikel 1 Algemene voorwaarden

Artikel 1.1
Iedereen die Bar Hasart betreed wordt geacht kennis genomen te hebben van algemene voorwaarden.

Artikel 1.2
Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft de verkoper, zijnde Ubuntu Festival VZW,  het recht om de toegang tot het Bar Hasart te ontzeggen of van het terrein te verwijderen.

Artikel 1.3
De ingang tot het terrein is gratis. De huidige corona-maatregelen vereisen geen registratie en/of controle op eventuele ziektesymptomen.

Artikel 1.4
Er bestaat geen minimum leeftijd voor het betreden van Bar Hasart. De minimum leeftijd van verkoop van alcoholische dranken is 18+. 

Artikel 1.5
De toegang tot het terrein kan ontzegt worden of kan verwijderd worden van het terrein, indien een bezoeker:

 • In het bezit is of onder invloed is van drugs
 • De openbare orde tracht te verstoren
 • Aanzet tot geweld, rasicme, ongewenste intimiteiten, … vertoont
 • Verboden voorwerpen bij heeft
 • De algemene voorwaarden niet naleeft
 • De huidige corona-richtlijnen niet naleeft
   

Artikel 1.6
Het is voor alle bezoekers verboden om:

 • Verkoop van eten, drinken of andere producten
 • Wildplassen
 • Te roken onder de stretchtent
 • Vuur te maken

Artikel 2: DEFINITIES

De koper heeft de mogelijkheid om al onze producten via een online menu te consulteren. Dit online platform wordt aangeboden door Eventpay.  De koper kan via dit online platform een bestelling plaatsen van onze horeca producten. De bestelling  wordt verder door een betalingsprovider verwerkt. De Diensten van Eventpay worden tijdens de openingsuren gebruikt in de horecazaak van Ubuntu Festival in aanwezigheid van Ubuntu Festival of één van zijn medewerker(s).

ARTIKEL 3: EVENTPAY

Eventpay treedt noch als partij, noch als bemiddelaar op, maar stelt Ubuntu festival en diens Klanten alleen de hiervoor noodzakelijke infrastructuur ter beschikking.

Ubuntu festival VZW erkent dat zij de volledige aansprakelijkheid dragen voor de uitvoering van de bestellingen en haar geleverde producten en/of diensten. Eventpay is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de producten en/of diensten welke zijn aangeschaft door klanten bij Ubuntu Festival via de Diensten van Eventpay.

ARTIKEL 4: BESTELLINGEN PLAATSEN VERZAKINGSRECHT & HERROEPINGSRECHT

Artikel 4.1
Via de Diensten van Eventpay kan elke klant het online menu via zijn eigen smartphone van Bar Hasart consulteren. Door het scannen van een QR code op tafel wordt de klant doorverwezen naar het juiste platform .

Artikel 4.2
De koper kan de gewenste producten bestellen en (optioneel) betalen. Van zodra je de bestelling hebt bevestigd als Klant via de Diensten, komt een overeenkomst tot stand tussen jou als Klant en Ubuntu Festival VZW bij wie je de bestelling hebt geplaatst.

Artikel 4.3
De bestelling is pas afgerond zodra de betaling is afgerond. Vanaf dat moment beschik je als Klant niet meer over een verzakingsrecht en herroepingsrecht en ben je gebonden aan de bestelling en betaling.

Artikel 4.4
Betalingen verlopen via Mollie : https://www.mollie.com/be

Artikel 4.5
Klanten die niet bij machte zijn om zelf een bestelling te plaatsen kunnen dit ten allen tijde rechtstreeks bij een medewerker doen van Ubuntu festival. Vanaf dat moment beschik je als Klant niet meer over een verzakingsrecht en herroepingsrecht en ben je gebonden aan de bestelling en betaling. De betaling dient in dit geval na het leveren van de producten uitgevoerd te worden. De betaling gebeurd na het leveren van de producten.

ARTIKEL 5: INFORMATIE

Ubuntu Festival is verantwoordelijk voor de ingegeven informatie omtrent zijn zaak en producten. Ubuntu Festival dient er zorg voor te dragen dat deze informatie juist en volledig is. Eventpay kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie omtrent de zaak of de producten van de Aangesloten handelaar.

ARTIKEL 6: PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

Het Privacybeleid en Cookiebeleid zijn van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens van Ubuntu Festival en Klanten die gebruik maken van de Diensten. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze Persoonsgegevens is Eventpay. Eventpay houdt zich daarom met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Privacybeleid is beschikbaar via https://eventpay.be/ 
Het Cookiebeleid is beschikbaar via https://eventpay.be/

Artikel 6.1
Door het terrein te betreden gaat de bezoeker ermee akkoord dat hij/zij gefotografeerd of gefilmd kan worden. Ubuntu Festival VZW mag deze registraties gebruiken en verspreiden via al haar communicatiekanalen, voor al haar evenementen. Zowel digitaal als geprint. Elke koper wordt geacht hiermee akkoord te gaan.

Artikel 6.1
Ubuntu festival VZW mag onbeperkt gebruik maken van alle registraties, gemaakt door eender wie. Alle registraties gemaakt op het terrein zijn eigendom van Ubuntu Festival.

Artikel 6.2
Bij bezwaren van gebruik van een foto door de organisatie kan je steeds de organisatie contacteren op info@ubuntufestival.be. De organisatie kan dan bekijken of het beeldmateriaal alsnog verwijderd kan worden.
 

ARTIKEL 7 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de vormgeving, de teksten, afbeeldingen, illustraties, alle Eventpay merken en logo’s zijn en blijven eigendom van Eventpay en mogen op geen enkele wijze door derden gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventpay. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom.

Iedere Klant en Ubuntu Festival VZW krijgen een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van de Diensten van Eventpay en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

Wij vragen dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.
 

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn in geval van een geschil. Indien één van de uiteengezette voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 9: CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van de Diensten van Eventpay zijn welkom en dienen te worden gericht aan Eventpay via info@eventpay.be.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie, contractanten en vrijwilligers kunnen niet, al dan niet bij overmacht, aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, schade of gebeurlijke ongevallen.

Artikel 10.1
Bij verlies, diefstal, schade of gebeurlijke ongevallen aan Ubuntu Festival VZW of alle andere bovenstaande vermelden, veroorzaakt door het niet naleveren van de algemene voorwaarden. Heeft Ubuntu Festival VZW het recht om eventuele (juridische) stappen te ondernemen.

ARTIKEL 11: FLYERS & POSTERS

Er is een algemeen verbod om flyers, brochures en affiches op te hangen of te verdelen op & rond het terrein. Enkel met een schriftelijke toestemming van de organisatie mag er herbruikbaar promotiemateriaal, op de door organisatie aangewezen locatie, gebruikt worden.
 

ARTIKEL 12: MILIEU

Duurzaamheid is een belangrijke peiler binnen onze organisatie. Dit wil onder andere zeggen dat we zo weinig mogelijk restafval willen verzamelen. Om dit te betrachten wordt er zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van herbruikbaar catering materiaal, zo weinig mogelijk plastiek recipiënten. Bij het gebruik van wegwerp catering materialen wordt er gekozen voor materialen vervaardigd uit bagass.
Dranken worden zoveel mogelijk geserveerd uit grote flessen en PMD wordt zoveel mogelijk vermeden.

Artikel 11.1
Het is voor klanten verboden om eigen dranken mee te nemen. Op uitzondering van aantoonbare medische redenen en babyvoeding

Artikel 11.2
Al het afval dient gesorteerd te worden in de afvalcontainers. Het is verboden om herbruikbaar materiaal in de afvalstraten te deponeren.

Artikel 11.3
Sigarettenpeuken kunnen gedeponeerd worden in de daarvoor voorziene asbakken. Het is bij wet verboden om sigaretten peuken op de grond te gooien.

ARTIKEL 12: GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Alle evenementen van Ubuntu Festival VZW zijn plaatsen waar expliciet gewerkt wordt aan een respectvolle, eerlijke en duidelijke manier van met elkaar omgaan. Vanuit die basishouding formuleren we onze regels rond grensoverschrijdend gedrag. De interne maatregels om de integriteit van elke persoon, bezoeker, vrijwilliger, contractant en medewerker, te waarborgen binnen het Ubuntu festival schrijven we neer zoals gevraagd wordt door het BVR 26 februari 2010, art.28

Waar mensen samen komen is altijd kans op conflict en verhoudingen die misgaan. Niet elk incident is een vorm van grensoverschrijdend gedrag en soms hangt het ook van de context af of iets als grensoverschrijdend wordt ervaren of niet.

Artikel 12.1
De term ‘ grensoverschrijdend gedrag’ wordt als volgt gedefinieerd: ‘Grensoverschrijdend gedrag is gedrag, verbaal of niet verbaal, bewust of onbewust, komende van medewerkers, vrijwilligers of bezoekers dat ervaren wordt als negatief, ongewenst of gedwongen’.

Artikel 12.2
Elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastig gevallen. Dit uit zich in gedragingen van fysieke agressie of verbale agressie. Wordt beschouwd als grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein en de politiediensten hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 12.3
Elke feitelijkheid waarbij een persoon tekenen van drugsmisbruik vertoont. Dit uit zich in gedragingen van fysieke agressie of verbale agressie. Wordt beschouwd als grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein en de politiediensten hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 12.4
Elke vorm van seksueel georiënteerd gedrag, verbaal of niet verbaal, bewust of onbewust, fysiek, dat als negatief, ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of afbreuk doet aan de waardigheid van de persoon.
Wordt beschouwd als grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein en de politiediensten hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 12.5
Elke onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de vereniging, dat zich kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften dat toto doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon wordt aangetast of dat een bedreigende vijandige, beledigende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.  De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein.
 

Artikel 13: VEILIGHEID

Denk bij risicosituaties steeds eerst aan je eigen veiligheid en verwittig daarna iemand van de organisatie. Ingeval er bevolen wordt tot evacuatie, volg je de richtlijnen van de medewerkers van de organisatie op en zeker de richtlijnen van de hulpdiensten om de klanten passend te begeleiden.